Tietosuojaseloste


SISÄLLYS

1 Rekisterinpitäjä

2 Yleistä

3 Tiedot, joita käsittelemme

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

5 Tietojen kerääminen

6 Henkilötietojen käyttö

7 Paikannustietojen käyttö

8 Käyttäjän oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

9 Henkilötietojen suojaaminen

10 Tietojen säilyttämisaika

11 Evästeiden käyttö

12 Tietojen luovutus kolmansille

13 Tietosuojaselosteen muuttaminen

14 Yhteydenotto


1 Rekisterinpitäjä

Naapu Oy

Y-tunnus: 3158541-9

Yhteystiedot: info@naapu.fi


2 Yleistä

Naapu-sovelluksen (”sovellus”, ”Naapu”) tietosuojaselostetta (”tietosuojaseloste”) sovelletaan sovelluksen tietosuojaan liittyvissä asioissa. Naapu Oy (”me”) on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi sovelluksen käyttäjänä (”sinä” (rekisteröity)) ja noudattamaan voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sovellukseen liittyvässä toiminnassa. Tämä tietosuojaseloste kuvaa miten ja millä perustein käsittelemme henkilötietoja sovelluksen käyttäjistä ja kuinka suojaamme sovelluksen käyttäjien henkilötietoja. Käsittelyllä tarkoitamme tässä tietosuojaselosteessa, erikseen tai yhdessä, henkilötietojen keräämistä, käyttämistä, säilyttämistä, jakamista tai poistamista. 


3 Tiedot, joita käsittelemme

Käsittelemme vain sovelluksen toimivuuden kannalta välttämättömiä tietoja. Käsittelemme sekä henkilötietoja että ei-henkilökohtaisia tietoja.


Ei-henkilökohtainen tieto tarkoittaa tietoa, joista sinua ei voida tunnistaa, ja jota ei siten pidetä henkilötietona rekisterinpitäjään soveltuvan lainsäädännön mukaan. Lisäksi ei-henkilökohtainen tieto tarkoittaa koostettua ja anonymisoitua tietoa, joka on palvelujen käytöstä kerättyä tietoa, mutta josta on poistettu kaikki sellaiset tiedot, jotka voitaisiin yhdistää tiettyyn henkilöön. Ei-henkilökohtainen tieto voi sisältää tavanomaista käyttäjäkunnan profilointiin liittyvää tietoa tai muuta tietoa, jonka perusteella henkilöitä ei voida tunnistaa. 


Saatamme käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia analysointityökaluja joidenkin ei-henkilökohtaisen tietojen automatisoituun keräämiseen ja käyttämiseen. Ei-henkilökohtaisena tietona pidetään sovelluksessa muun muassa:Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilötiedot, joita käsittelemme voivat olla:4 Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

Voimme käsitellä henkilötietojasi näillä perustein:5 Tietojen kerääminen

Voimme kerätä tietoa sinusta seuraavilla tavoilla:


Sinun antamasi tieto: Voit antaa meille henkilötietojasi muun muassa seuraavissa tilanteissa: 


Automatisoitu tiedonkeruu:


Kolmannet osapuolet ja julkiset lähteet: Saatamme saada henkilötietojasi seuraavista lähteistä:


6 Henkilötietojen käyttö

Saatamme käyttää ja käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:7 Paikannustietojen käsittely

Paikannustietosi on edellytys sovelluksen toiminnalle. Voit valita sijainniksi matkapuhelimen GPS-sijainnin tai vapaasti valita sijaintisi kartalta. Sijainnilla on merkitystä lähinnä silloin kun selaat sovelluksen ilmoituksia tai kun julkaiset oman ilmoituksesi. Emme säilytä laitteesi  sijaintitietoa tai vapaasti valitsemaasi sijaintiasi pitempään kuin on tarpeellista. Pyydämme paikantamiseen erillisen suostumuksesi.


8 Käyttäjän oikeudet henkilötietojen käsittelyssä


9 Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietoja käsitellessämme noudatamme lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita. Käytäämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja suojataksemme henkilötietojasi. Käyttämämme keinot ovat oikeasuhtaisia henkilötietojen käsittelystä aiheutuvaan riskiin ja suojaavat henkilötietojasi tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä tietoihin tai tietojen paljastumiselta. 


Tietosuojatoimemme varmistavat sen, että käyttäjien henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti. Huolehdimme siitä, ettemme käsittele käyttäjien henkilötietoja laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista. Pääsy henkilötietoihin on ainoastaan sellaisella henkilöstöllä, jonka osalta pääsy on ehdottomasti tarpeen. Huolehdimme myös siitä, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat tietoisia tietosuojaan liittyvästä sääntelystä ja että he myös toimivat sääntelyn puitteissa.


10 Tietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Säilytämme käyttäjätiliin liittyviä henkilötietoja kolmen vuoden ajan viimeisimmästä kirjautumisesta. Mikäli et kirjaudu asetetussa ajassa käyttäjätilillesi, henkilötietosi poistetaan, siltä osin kuin niiden säilyttämiselle ei ole enää käyttötarkoitusta tai käsittelyperustetta.


11 Evästeiden käyttö

Saatamme käyttää evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidaksemme sovelluksemme käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten. Kerätyt tiedot eivät mahdollista kävijöiden yksilöimistä, emmekä pyri yhdistämään evästeillä kerättyjä tietoja henkilöösi.


Saatamme käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotta yhteistyökumppanimme voi tukea meitä esimerkiksi sovelluksemme käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.


12 Tietojen luovutus kolmansille

Henkilötietojasi jaetaan lähtökohtaisesti ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen ja ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen näiden tarkoitusten toteuttamiseksi. 


Voimme siirtää henkilötietojasi lukuumme käsitteleville palveluntarjoajille, jotka auttavat meitä tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sovelluksessa. Siirtäessämme tietojasi esimerkiksi palveluntarjoajillemme pyrimme takaamaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojasääntelyn mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 


Henkilötietojasi voidaan lain mukaan luovuttaa myös esimerkiksi viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä ja kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. 


Voimme luovuttaa tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille, jolloin huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


13 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme sovellustamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa. Pyrimme aina tiedottamaan merkittävistä muutoksista tähän tietosuojaselosteeseen sovelluksessamme.


14 Yhteydenotto

Tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot otamme vastaan osoitteessa: info@naapu.fi


Päiväys 8.5.2023